Ordinacija Mitrović

OČNA
ORDINACIJA
MITROVIĆ

O nama

Očna Ordinacija Mitrović je osnovana u proleće 1997. godine. Bila je jedna od prvih očnih ordinacija otvorenih u Beogradu, tada na adresi Vardarska 3 na Vračaru. Od sredine 1999. godine ordinacija se nalazi na adresi Kneza Danila 22.

 

Ordinaciju su osnovali dr Jevra Mitrović i prof. dr Miodrag Mitrović sa idejom da ordinacija bude porodična što su i ostvarili. Nakon položenog specijalističkog ispita iz oftalmologije, ordinaciji se 2001. godine pridružila dr Mirjana Mitrović, a 2007. i dr Predrag Mitrović.

 

Dr. Jevra Mitrović, spec. oftalmologije je bila stub ordinacije. Stručna, vredna i uvek spremna za razgovor, bila je omiljena među pacijentima. Majčinski okrenuta prema njima, pružala im je osim stručnosti i podršku i toplinu koja im je bila neophodna. 
Nakon odlaska dr Jevre Mitrović, vođenje ordinacije je preuzela dr Mirjana Mitrović dok je dr Predrag Mitrović u svojstvu konsultanta u ordinaciji.

Ordinacija nekada i sada

Naši lekari

Dr Mirjana Mitrović,
mr sci med

 

Medicinski fakultet u Beogradu upisala je 1986/87 i završila u roku, 26.05.1992 sa prosečnom ocenom 9,21. Specijalizaciju iz oftalmologije u trajanju od 4 godine upisala je 1993/94 i obavila na Očnoj klinici KCS u Beogradu. Specijalistički ispit iz oftalmologije je položila 28.10.1998 sa odličnom ocenom. Magistarsku tezu pod nazivom „Kliničke i histološke osobine malignog melanoma dužice od značaja za prognozu bolesti i izbor terapije“ odbranila je 19.05.2004. i stekla naziv magistra medicinskih nauka. Član je lekarske komore, Srpskog lekarskog društva i Evropskog udruženja retinologa. Autor je (i koautor) 43 naučna rada. Aktivni je učesnik domaćih i stranih simpozijuma i kongresa.

Dr Mirjana Mitrović je stalno zaposlena u Očnoj ordinaciji „Mitrović“ od 21.08.2001.

Dr Predrag Mitrović,
spec. oftalmologije

 

Medicinski fakultet u Beogradu je upisao 1995. godine i završio u roku 2001. godine sa prosečnom ocenom 9,80. Godinu dana kasnije je položio stručni ispit. Bio je demonstrator na predmetu anatomija na Medicinskom fakultetu od 1996. do 2001. godine. Specijalističke studije iz oftalmologije upisuje 2002/03. a specijalizaciju obavlja na Očnoj klinici KCS u Beogradu. Specijalistički ispit je položio 2007. godine sa odličnom ocenom. Ordinaciji se pridružio 2007. i bio stalno zaposlen kao oftalmolog do 2013. godine. Od februara 2010. do avgusta 2011. godine je radio i u Miloš klinici. Od 2013. godine radi kao glavni oftalmolog u Augenklinik Garmisch-Partenkirchen i Augenzentrum Murnau sve do 2016. godine. Iste godine odlazi u Reutlingen i zapošljava se u Augenzentrum Eckert kao glavni oftalmolog. Koautor je više stručnih radova i knjiga iz oblasti oftalmologije, od toga su najznačajnije knjige: Praktični atlas centralnog nervnog sistema, grupa autora; Beograd, 2001. i Laza Kostić i mi, sport, zdravlje i lepota, grupa autora; Novi Sad, 2009.

Prof. Dr Miodrag, 
Mitrović, dr sci med

 

 

Diplomirao je 1960. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz oftalmologije je završio 1968, a magistarsku tezu pod nazivom „Fluoresceinska angiografija kod malignog melanoma sudovnjače“ je odbranio 1978. godine. Doktorsku disertaciju je odbranio 1980. pod nazivom „Doprinos fluoresceinske angiografije objašnjenju sindroma okluzije centralne vene retine“. Titulu primarijusa je stekao 1982. Redovni je profesor oftalmologije. Ukupno je publikovao i saopštio na nacionalnim i internacionalnim stručnim skupovima preko 150 radova, od kojih su najznačajniji radovi iz oblasti tumora oka, vaskularnih i degenerativnih oboljenja očnog dna. Koautor je udžbenika za studente defektologije Oftalmologija (1990) i monografije Tumori oka (1998).